lišta Titulní stránka
Tantra jako cesta?


Tento článek je reakcí na diskusi k tomuto tématu. Nemůže vystihnout celou složitou a rozsáhlou problematiku a přirozeně jen zjednodušuje. Ale doufám, že pomůže alespoň k tomu, abychom si nepletli "pojmy s dojmy". Podtrhuji, že je pouze mým osobním příspěvkem do diskuse. Jiní to zřejmě vidí jinak a mají také pravdu.

Pokud se o Tantře dozvídáte z knih nebo článků v časopisech, dojdete pravděpodobně k závěru, že Tantra je buď nějaké divné východní náboženství s bláznivými rituály uctívání exotických božstev, nebo že to je soubor technických návodů k zaujímání krkolomných pozic při milování a návodů typu "mazlete se dlouho a sex bude báječný" nebo "zmáčkni tento bod a On či Ona bude bez sebe". Ti kteří absolvovali kurzy a semináře pod vedením skutečných učitelů Tantry pak přidávají ještě jeden názor: "Tantra velmi účinně posiluje osobnost jedince i párový vztah a přispívá k celkovému zkvalitnění života". Jak to tedy je ? Je Tantra exotickým duchovním proudem či náboženstvím, psychoterapií, nebo naukou o sexu ?

Histrorický exkurz

V Indii vzniklo několik filosoficko-náboženských systémů, které známe pod názvem Jóga, což přibližně znamená - Cesta. Je mnoho cest a i více systémů a směrů jógy. Nejznámější z nich jsou Rádžajóga – cesta mysli, Bhakti jóga – cesta uctívání, Karma jóga – cesta konání a především Hathajóga – systém především fyzických a dechových cvičení. Známe ale také Nádajógu, Mantrajógu a jiné Jógy. Jedním z těchto směrů je i TANTRAJÓGA – Cesta podle Tanter. Slovo Tantra, Tantry, má několik významů, většina badatelů se ale shoduje na třech základních. Prvním významem tohoto slova je kniha, což znamená zapsané vědomosti. Učení bylo totiž obsaženo v "tantrách", textech obsahujících současně s filosofickými a kosmogonickými teoriemi různé návody k praktikám, jejichž cílem bylo sjednocení osobnosti s "vševesmírným Jedinstvem" či získání magických schopností. Jedná se přitom o velmi různorodé spisy, z nichž většina se zabývá současně mnoha oblastmi a snaží se obsáhnout celý soubor znalostí svého autora. Spisy proto zahrnovaly jak religionistiku, tedy představy o bohu či bozích a božstvech, tak názory na uspořádání a dějiny Vesmíru, tedy jakousi dávnou kosmologii. Současně ale shrnovaly tehdejší znalosti "fyziky" a "chemie", "fyziologie" a "anatomie"a obsahovaly názory na dietologii, sexuologii a jiné. Protože tantrické spisy jsou souhrnem poznatků jednotlivců nebo jejich škol, většinou se vzájemně částečně překrývají a částečně popírají.

Druhý význam slova tantra se pojí se slovním kořenem, znamenajícím člunek, síť, tkaninu a v přeneseném smyslu znamená soubor nějakým způsobem spojených a na sebe navazujících znalostí, které jsou si ale rovny a nejsou uspořádány do nějaké hierarchie. Spisy totiž nebyly nikdy kanonizovány ani utříděny a schváleny nějakou "vyšší" autoritou.

Třetí význam vychází ze slovního kořene jímž jsou souhlásky T a R které se spojují v slovní kořen T-R-I (v indoevropských jazyzích zmutováno např. na three, drei atd.), to znamená učení o třech klenotech "tree ratna"- jimiž je Mysl (meditace), Slovo (zaklínání) a Čin (gesto), které jsou různými projevy všeobjímající jednoty vesmíru (samata) a jsou chápány jako nerozdělitelné. Protože tato tři "tajemství" jsou projevy jediného vesmíru, znamená to, že postižení Jediného a Absolutního lze dosáhnout prostřednictvím jejich sjednocení. Tedy meditací, zaklínáním a pronášením manter, a konáním konkrétních rituálních gest a obřadů. Jednota mezi složitými gestem a složitým procesem vnitřního soustředění je přitom nesmírně důležitá. Učení předpokládá těsné propojení mikrokosmu a makrokosmu a možnost ovlivnit vesmírné dění pomocí vlastní činnosti (což je také základem magie). Tantrická učení na rozdíl od mnohých jiných (většinou - jsou i nesexuální Tantry) nepopírají velkou úlohu sexuální energie. Proto se zabývají také metodami, které mají prosté souložení povýšit na spirituální zážitek. Sex je v tomto chápání obřadem, spojením dvou jedinců, kteří sami sebe chápou jako vyjádření božského principu. Proto je třeba jejich spojení věnovat stejnou pozornost jako jiným obřadům a rituálům a provádět jej s plným nasazením. Výsledkem a odměnou je dosažení extáze a transformace vědomí.

Tantra je tedy tím, co v japonském kontextu označuje pojem Do, v čínské tradici pak Tao. Cesta. To znamená především soustavné, všestranné a dlouhodobé zdokonalování jedince, včetně vytváření silných vztahů s partnerem/partnerkou. Cílem tantrických učení je dosažení extáze, transcendentální zkušenosti, mystického sjednocení s Absolutnem. Tantrické sexuální spojení je pak jednou z možností jak toto spojení dosáhnout. Proto je prováděno rituálně.

ANO - TANTRA SE ZABÝVÁ SEXEM.

Zřejmě každý z nás se čas od času zabývá otázkami spojenými s láskou, partnerským vztahem a sexem. V různých údobích života mohou být tyto otázky a problémy různé. "Chci aby mě měl někdo rád, chci svou lásku dávat. Jak získat odpovídajícího partnera, partnerku ? Až k tomu dojde, nezklamu ? Jak se stát dobrým milencem dobrou milenkou ? Dá se to vůbec naučit ? Jak překonat své fyzické problémy ?"
Pak se ptáme jinak. "Již to spolu děláme tak dlouho, a ještě jsme nezažili ten výbuch, tu extázi. Všechno to, o čem se píše v knihách a co nám ukazují filmy."
Nebo se ptáte: "Ze začátku to bylo tak skvělé, ale teď se to někam vytratilo, už to není tak vášnivé, tak silné. Dá se to nějak vrátit ? Dá se to prodloužit ?"
Pak se snažíme jen o to, aby "TO" alespoň bylo. "Dá se sexuální síla a potěšení z milování udržet, nebo vrátit ? Někteří si kladou filosofické otázky. "Shoduje se aktivní sexuální život s cestou k Bohu ? Je nutné vynechat sex, když máme vyšší duchovní cíle ? Přispívá sex k zduchovnění, nebo v nás posiluje to špatné ?
Většina z nás chce prožít lásku a chce, aby i milování bylo krásné a silné. Jenže se nám to často nedaří. Především potřebujeme partnera/ partnerku. Ale to nestačí. Můžeme někoho potkat, prožít s ním fantastickou noc a když se to pak snažíme zopakovat, nejde to. Můžeme s někým zažívat krásná milování, ale pak se vášeň vytratí, do vztahu přijdou problémy, vynoří se pracovní a ekonomické starosti a je po krásném a úžasném sexu. Když přijde dlouhodobá nemoc, silná obezita a některé zdravotní a sexuální problémy, milování ztrácí sílu, náboj a někdy i přitažlivost.
Koncem minulého a počátkem tohoto století si mnozí učenci, lékaři i terapeuti uvědomili velkou sílu, která je skryta v sexualitě člověka a přesvědčili se, že potlačování touhy po tělesném milování škodí zdraví fyzickému a psychickému. Proto tito badatelé začali zkoumat a začleňovat do západního kontextu rozsáhlé znalosti dávných civilizací. Některé postupy a tvrzení při tom bylo nutné přehodnotit, protože klasické, několik set let staré přístupy byly poplatné své době. Od té doby život pokročil, znalosti ve většině oborů se rozšířily a upřesnily.
Proto se v současné době znalosti dávných civilizací spojují s poznatky současné vědy. Tak vznikla Tantra moderní, která se zabývá především lidskou sexualitou a vztahem dvou osob. Tento moderní tantrismus využívá poznatky, zkušenosti a metody, které používali a používají tantrici, přidal k nim poznatky a metody taoistických a súfijských mudrců a doplnil je poznatky současné moderní západní vědy. Tím se dostal do zorného pole zájemců o silné a krásné milování, protože nabízí uceleny soubor postupů, které milování a vztah dvou jednotlivců zkrášlí a zesílí.
Cílem moderního tantrismu je začlenění sexuality do života, poznávání a osvojení metod které vedou k plnohodnotnému prožívání sexuality a jejímu yužití pro osobní transformaci. Ideálem není jakýsi stav mystického vytržení bez vztahu k realitě, ale stav, kdy jedinec poznal sebe sama a odstranil své vlastní nedostatky natolik, že žije spokojený a harmonický život přičemž může uplatnit své schopnosti a realizovat své touhy.

Součástí této cesty je prožívání sexuality, erotiky a lásky.
Pravidelné a vyživující milování je jedním z důležitých příspěvků k udržení zdraví. Při milování se vytváří látky, přispívající ke zvýšení obranyschopnosti organismu. Milování udržuje srdce a plíce v dobrém stavu a má všestranný blahodárný vliv na vnitřní orgány. Prožitek milování přispívá k duševní pohodě, k posílení sebevědomí a k psychické vyrovnanosti. Milování aktivizuje činnost mozku, dává výživu inspiraci a podporuje tvůrčí činnost a úspěšné zvládání životních problémů. Sex může být cestou ke sblížení páru a pojítkem pro udržení dlouhodobého vztahu. Pro to vše a pro mnohé jiné by měl být sex považován za přirozenou součást života a sexuální energie nemá být potlačována, ale využívána k osobnímu rozvoji.
Takže milostný akt má vždy dva aspekty. Je cílem i cestou. Milování si žádá dobré zdraví a vyhovující fyzický stav, ale zároveň přispívá tento stav vytvořit a udržet. Bez osvobození od bloků a traumat není možné plné prožívání sexu a lásky. Na druhé straně plné prožití milostného spojení ve většině případů tyto bloky odbourává a je tak silným motorem (či spíše forsáží) na cestě k plnému prožívání života. To samozřejmě neznamená, že trvalé štěstí je jenom v tom, že se od rád do večera jen a jen milujeme. Milování je součástí a zároveň výsledkem harmonizace mnoha sfér života.
Milování může být cestou k extázi.
Milování ale může poskytnout mnohem víc, než jen krásný sexuální prožitek. Při orgasmu může dojít k spontánnímu transpersonálnímu zážitku, jenž je stejně účinný jako zážitky dosažené cestami, které hájí tradiční náboženské systémy (například hluboká meditace). Proto je sexuální spojení jednou z cest, jak sjednocením se sebou samým, se svými prožitky a současně sjednocením s druhou lidskou bytostí můžeme dosahovat sjednocení s "Universem". Získat osobní a nezprostředkovanou zkušenost, přístup k transpersonální zdrojům poznání (a v určitých případech také k mimořádným schopnostem). Řečeno termínem náboženským, přímo se setkat s Bohem, sjednotit se s ním. Tím "Bohem" pak může být nejen nějaký tradiční fenomén z  hinduistického, buddhistického nebo pohanského pantheonu ale pro někoho jím může být Vesmír, Absolutno, Universum. Zcela určitě to však není fousatý pán sedící na obláčku a zcela určitě k tomu nepotřebujeme žádné církevní hierarchie a jejich diktát.
Pro mnohé je taková představa dosažení extáze při milování velmi lákavá. Běžně totiž nemáme žádnou šanci extázi prožít, protože jí musí předcházet dlouhodobá a správně vedená cvičení mysli i těla. Někteří jedinci "ozářeni Boží milostí" takový zážitek dosáhnou aniž by se o něj snažili. Jenže je jich zřejmě velice málo a ani oni tento zážitek nemohou opakovat, nemohou v něm být trvale.
Mnozí se domnívají, že v sexu je tato cesta rychlejší a hlavně příjemnější. Je to bohužel velký omyl.
Prožitek extáze je zcela určitý fyzický a psychický stav a jako takový je podmíněn určitými podmínkami. Náhodný souběh těchto podmínek je velmi zřídkavý.
Pro tantrika je to málo. Má li být účinek trvalý, je třeba se do tohoto stavu umět dostat vědomě a záměrně. Zároveň je žádoucí aby již před dosažením tohoto stavu naše mysl byla připravena nový zážitek integrovat, jinak je to jen zářivý krásný výbuch bez trvalejšího účinku.

Proto si současná Tantra klade za cíl naučit jedince dosahovat tento transpersonální zážitek a umět jej využít pro růst osobnosti a překročení běžných omezení. K tomu vede dlouhá cesta dosahování postupných cílů, jimiž mohou být zlepšení schopnosti milovat a milovat se nebo uspořádání párového vztahu.

Tantra je především cesta k sobě

Moderní Tantra učí, že pro dosažení vnitřní i vnější harmonie není třeba se odříkat života a lásky. Učí jak vytvářet podmínky pro to, aby se tělesné zážitky a milování staly obohacením duše i těla. Aby přispěly k posílení mezilidských vztahů a vedly k získání transpersonálních zážitků. Předpokladem dosahování takového stavu je vnitřní jednocení. Proto se má tantrik naučit sjednotit nevědomé části mysli s vědomými a zároveň sjednotit mysl a tělo. Fyzické tělo by nemělo být omezením. K tomu, abych byl zdravý, plný síly a vitality, je určen ucelený systém fyzických cvičení.
Abychom byli vnitřně svobodní, nabízí Tantra řadu postupů pro zrušení bloků, bránících nám v plném prožívání života a zároveň nás učí nebýt otroky svých emocí. Učí vytvořit a udržovat plnohodnotný partnerský vztah. Ale také učí se včas a důstojně rozejít s tím, co brání v osobním rozvoji, co jen trápí a sužuje. Učí vytvářet a posilovat mezilidské vztahy a učí (podtrhuji prakticky učí, protože to vůbec není samozřejmé a nestačí jen číst moudré knihy ) pěstovat v sobě lásku a úctu k sobě i svým bližním.
Nikdo nemůže být v pohodě, když se nechová tak, jak si myslí, že by se chovat měl, když jeho skutečný život není v souladu s jeho představami, jak by to být mělo. Jestliže mu dělá problémy jeho psychická "nadstavba", jestliže jeho ideály, filosofické a náboženské představy a názory odporují jeho přirozeným potřebám. Jestliže nemá svou roli ve společnosti, není zařazen do sociálního kontextu. Jestliže nemá vyjasněn svůj vztah a názor na význam a funkci rodiny a její úlohu v životě. Velmi významnou součástí psychiky, bez níž není možné trvalé štěstí a stabilita, je také vyrovnání s vlastní smrtelností.
Vedle vytvoření a přijetí "nadstavby", je nutné pochopení a přijetí svého podvědomí. Instinktů, emocí, vášní a všeho, co nám obvykle brání žít tak, jak by to odpovídalo našemu ideálu. Tedy poznání "vnitřních démonů", jejich "vytažení na světlo" a jejich zvládnutí. Ne omezování, boj, ale využití.
Jednou z nejdůležitějších součástí vnitřního míru je i přijímání vlastní sexuality. Sexualita je silný a trvalý zdroj energie, protože dokud člověk žije, je sexualita součástí jeho přirozenosti. Proto má být sexuální energie (vznikající v podbřišku) využívána a není dobré ji potlačovat jinou energií (vznikající třeba v hlavě nebo srdci), protože pak je mnoho vlastní energie vynakládáno uvnitř sebe sama a tato energie nemůže být využita k tvůrčí činnosti, k šťastnému životu, popřípadě k urychlení osobního vývoje, k osvícení.
Každý z nás si může zvolit, kam až po této "Cestě" chce dojít.
Většina se pravděpodobně spokojí s tím, že svůj život obohatí krásnými zážitky z milování, že vyřeší své osobní problémy vztahující se k sexualitě a uspokojování potřeb po krásném a silném milování. Vyřeší a posílí vztah s partnerem/partnerkou. Překoná obtíže spojené se syndromem "vyhoření" erotické přitažlivosti. Vytvoří podmínky pro to, aby se milování i v pozdním věku stalo součástí života, aby byla zachována touha i schopnost. To není tak samozřejmé jak by se zdálo na první pohled a většina z nás ví, že to nejde jen tak samo sebou. Že je třeba překonat některé obtíže, získat určité zkušenosti a naučit se některé dovednosti. Většinu těchto schopností se skutečně musíme učit.

Vše můžeme shrnout do několika základních tvrzení:

"Moderní Tantra" je ucelený systém. Tento systém (či ještě přesněji způsob života) zahrnuje jak životní filosofii, tak fyzická cvičení a psychologické postupy, jejichž přijetí a praktikování umožní jednotlivci žít ve vnitřním míru, tedy v souladu se svými ideály.

Sex může být více než jenom zábava. Může se stát cestou k harmonii v osobním životě, k extázi, k transpersonální zkušenosti.

Tantra je činnost, ne teoretizování. Nic není zadarmo. Kdo chce dosáhnout výšin, musí pro to hodně podstoupit. Především absolvovat soubor cvičení a prožitků. To jej přivede k vnitřnímu míru, k silným prožitkům při milování, k dlouhodobému štěstí a spokojenosti. To mu umožňí realizovat své schopnosti a uspokojovat své potřeby, včetně potřeby lásky a milování.

Tantru se nikdo nemůže naučit sám a z knih. Je zapotřebí mít odpovídající partnerku či partnera, mít učitele a mít kolem sebe tantrickou společnost, skupinu lidí s nimiž můžete absolvovat ta cvičení a ty obřady, které nelze absolvovat v páru.

Někteří z vás se na tomto místě ptají: "A co se vlastně máme učit ? A jak ? Nyní by tedy měla následovat ta část, která pokud možno systematicky popíše, co se obvykle učí na kurzech Tantry a jak se to učí. Přesto na tomto místě ukončím svůj příspěvek do diskuse. Především proto, že by byl příliš dlouhý. Pokud se však ukáže, že je vás dost, kteří se skutečně chcete dozvědět, "co a jak se učit", bude mít tento příspěvek pokračování. V něm se budu podrobněji zabývat jednotlivými součástmi tantrického výcviku. Zájemce ovšem také odkazuji na články v tomto magazínu a především příspěvky Johna Hawkena. Ale samozřejmě nic nemůže nahradit praktická cvičení pod vedením skutečného učitele. Nebo alespoň toho, kdo sám tantrickým výcvikem prošel a je schopen své znalosti a zkušenosti předávat.


Další předpokládané kapitoly:
Co obsahuje výcvik ?
Práce s tělem
Práce s myslí
Meditace, rituály a další
Milování jako sňatek vědomí a energie
Tantra a párový vztah
Tantrismus jako společenství praktikujících